شرکت آذین فورج مفتخر است که تولید کننده قطعات مورد نیاز شرکت توربو کمپرسور(OTC) در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی بوده است. از جمله قطعات تولید شده برای این شرکت میتوان به انواع دیسک ، رینگ و فلنج را اشاره کرد.

 

ﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاﯼ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺮوژﻩ هاﯼ EPC ﺧـﻂ ﭘـﻨﺠﻢ ﺳﺮاﺳـﺮﯼ ﮔـﺎزIGAT V و ﺧـﻂ اﺗﻴــﻠﻦ ﻏﺮب WEP ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮﯼ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ هاﯼ ﺧﻮد در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﯼ رﻗـﻢ زدﻩ اﺳـﺖ . ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ ﺣـﺪاﻗﻞ زﻣﺎن از ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و اﺟﺮاﯼ ﭘﺮوژﻩ هاﯼ ﺑﺰرگ EPC ﮐﺸﻮرﻋﺰﯾﺰﻣﺎن در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻩ هـﺎﯼ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ، ﺷﺮﮐﺖ OTCC ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﻄﺮح اﯾﺮاﻧـﯽ در اﯾـﻦ صنعت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﺁﯾﺪ.

از نقاط درخشان ککارنامه این شرکت میتوان به اﺟﺮاﯼ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﻴﺶ از٢,٨٠٨,٧٥٧ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮوژﻩ های ﺻﻨﻌﺘﯽ و عمرانی در اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ اشاره داشت.

شرکت توربو کمپرسور(OTC)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *